Για λόγους δική σας ενημέρωσης και ασφάλειας είναι απαραίτητο να μελετήσετε προσεκτικά  τις πληροφορίες που ακολουθούν.

Ορισμοί:   Όπου “ιστοσελίδα”, εννοείται η παρούσα ιστοσελίδα planc.gr.  Όπου “στοιχεία” εννοούνται όλα τα δεδομένα που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά κάθε κείμενα, φωτογραφίες, πληροφορίες, αναφορές, αναλύσεις, διαγράμματα καθώς  και  κάθε άλλο στοιχείο εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα. Όπου “χρήστης” νοείται κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας. Όπου “χρήση” εννοείται η πρόσβαση, ανάγνωση, συμβουλή, αποθήκευση ή εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της ιστοσελίδας. Όπου “δικαιούχος” εννοείται η επιχείρηση ΠΕΡΗΦΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.”, ιδρυτής και  δημιουργός της Ιστοσελίδας και όλων των στοιχείων που εμπεριέχονται σε αυτή  ή νόμιμος χρήστης όσων από τα Στοιχεία δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματά της.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεχτικά τα παρακάτω στοιχεία τα οποία αποτελούν όρους και προϋποθέσεις διεθνώς αναγνωρισμένους, για την πρόσβαση και χρήση των ιστοσελίδων. Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση, διέπεται ωστόσο από τους ακόλουθους όρους, κανόνες και προϋποθέσεις:

  1. Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα:Κάθε δικαίωμα, ωφέλεια και αξίωση, από και επί των στοιχείων, ανήκουν αποκλειστικά στην δικαιούχο ή/και στους νόμιμα αναγραφόμενους συνεργάτες, εκτός και αν ρητά αναγράφεται διαφορετικά. Η δικαιούχος επιχείρηση  διατηρεί ανά πάσα στιγμή και σε οποιαδήποτε περίπτωση τα πνευματικά, καθώς και κάθε άλλης φύσης, δικαιώματά της στα στοιχεία αυτά, καθώς και σε όλα τα μετέπειτα αντίγραφά τους, σε οποιαδήποτε μορφή και αν ευρίσκονται.
  2. Άδεια χρήσης:Η άδεια να χρησιμοποιεί ο χρήστης τα στοιχεία είναι αυστηρά προσωπική και αποκλειστική, και διέπεται από τους όρους που παρατίθενται στην παρούσα. Επιτρέπεται μόνο η προσωπική χρήση των στοιχείων και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να εκμεταλλευθεί κάποιος για οποιονδήποτε σκοπό πλην της προσωπικής του χρήσης καθ’ οιονδήποτε τρόπο (ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο) τα στοιχεία, όπως ενδεικτικά να τα αναδημοσιεύσει ολικά, μερικά, περιληπτικά, διασκευάζοντας ή παραφράζοντάς τα, και να δημιουργεί παράγωγα έργα τα οποία θα βασίζονται ολικά ή μερικά σε αυτά, με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που ρητά καθορίζεται εδώ ή/και από τη νομοθεσία, χωρίς την προηγούμενη ρητή άδεια της δικαιούχου.
  3. Ευθύνη προς αποζημίωση:Τα στοιχεία έχουν αποκλειστικά συναινετικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται  και τροποποιούνται διαρκώς. Η δικαιούχος των στοιχείων επιχείρηση δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση της οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης απώλειας και θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής.
  4. Διαφημίσεις :Η ιστοσελίδα planc.gr περιέχει διαφημίσεις, καθώς και προβολή άλλου υλικού με διαφημιστικό περιεχόμενο, σκοπό και χαρακτήρα. Η δικαιούχος δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι των χρηστών, ως και οιωνδήποτε τρίτων που πιθανόν να  θεωρηθεί ότι θίγονται, για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη, ανακρίβεια ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τους νόμους και κανονισμούς οποιασδήποτε χώρας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το περιεχόμενο των διαφημίσεων. Η δικαιούχος δεν υπέχει την υποχρέωση  να εξετάσει και ως εκ τούτου δεν εξετάζει τη νομιμότητα ή όχι του διαφημιστικού υλικού που προβάλλεται στην ιστοσελίδα (πέραν των περιπτώσεων προφανούς και κραυγαλέας προσβολής εννόμων δικαιωμάτων που θα γίνονταν αντιληπτές και από τον μέσο συνετό πολίτη). Αποτέλεσμα είναι ότι δεν δύναται να  καταλογιστεί στην επιχείρηση οποιασδήποτε μορφής ευθύνη. Η ευθύνη αυτή βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους, χορηγούς ή και δημιουργούς του προβαλλόμενου διαφημιστικού αυτού υλικού.
  5. Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις :Η ιστοσελίδα planc.gr παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η δικαιούχος δεν δύναται να παρέμβει και ως εκ τούτου, φυσικά, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.
  6. Newsletters:Η ιστοσελίδα planc.gr διαθέτει τον προγραμματισμό αποστολής ενημερωτικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (newsletters) στους εγγεγραμμένους χρήστες ή οποιονδήποτε τρίτο  έχει δηλώσει ότι το επιθυμεί, μέσω συγκεκριμένου μηχανισμού (opt-in). Σε κάθε αποστελλόμενο ενημερωτικό μήνυμα γίνεται ειδική μνεία ότι  οι αποδέκτες του newsletter, έχουν τη δυνατότητα να διαγραφούν από την υπηρεσία, εφόσον το επιθυμούν, ενημερώνονται δε με σύνδεσμο που υπάρχει σε κάθε μήνυμα για τον ειδικό μηχανισμό διαγραφής. . Το περιεχόμενο του newsletter καθορίζεται από τη συντακτική ομάδα της ιστοσελίδας και δύναται να περιλαμβάνει και μηνύματα τρίτων.
  7. Δημοσιεύσεις από χρήστες:Η ιστοσελίδα planc.gr επιτρέπει  στους χρήστες  της να δημοσιεύουν περιεχόμενο όπως ενδεικτικά κείμενα, εικόνες και βίντεο σε διάφορα σημεία του δικτυακού τόπου. Το περιεχόμενο αυτό είναι και παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη που το δημοσίευσε ο οποίος και παραμένει ο μόνος υπεύθυνος για αυτό. Οι χρήστες, που επιθυμούν να δημοσιεύουν θέματα, σχόλια κλπ στην ιστοσελίδα planc.grμπορούν να πραγματοποιούν εγγραφή  απευθείας με το e-mail τους ή μέσω των λογαριασμών τους στα κοινωνικά δίκτυα Facebook και Τwitter. Στην πρώτη περίπτωση, η εταιρεία δεν μεταβιβάζει τα στοιχεία του χρήστη σε κανέναν άλλον και πουθενά αλλού. Στην δεύτερη, ισχύουν οι όροι που το κάθε κοινωνικό δίκτυο θέτει στους χρήστες του, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως μεσάζων. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται χωρίς προηγούμενο έλεγχο από το site και ότι ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει εκ των υστέρων οποιοδήποτε δημοσιευμένο από τον χρήστη περιεχόμενο. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις σελίδες και τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου μπορεί να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο. Επίσης κατανοεί και αποδέχεταi ότι ο δικτυακός τόπος δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συναινεί, υιοθετεί  ή ότι είναι υπεύθυνος για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί από κάποιον χρήστη. Οι χρήστες κατανοούν,  συμφωνούν και αποδέχονται  ότι έχουν τις παρακάτω υποχρεώσεις σχετικά με το περιεχόμενο που δημοσιεύουν στο site: – Να μην είναι παράνομο, προσβλητικό, υβριστικό, πορνογραφικό δυσφημιστικό, ρατσιστικό, εθνικιστικό, ομοφοβικό κλπ  – Να μην έχει σαν σκοπό την συκοφάντηση προσώπων, εταιρειών, συλλόγων,  οργανισμών ή  άλλων ομάδων . – Να μην δημιουργεί προσκόμματα  στην εύρυθμη λειτουργία του δικτυακού τόπου. – Να μην παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων και να μην προσβάλλει την προσωπικότητά τους.. – Να μην παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα. – Να μην συνιστά ποινικώς κολάσιμη πράξη με οποιοδήποτε τρόπο. – Να είναι σύμφωνο με την ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία.Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιληφθεί περιεχόμενο αντίθετο με τα προαναφερόμενα, η ιστοσελίδα planc.gr του ζητά να επικοινωνήσει με την επιχείρηση με κάθε τρόπο για να το αναφέρει. Το περιεχόμενο το οποίο θα υποδειχθεί από τον χρήστη θα ελεγχθεί και αν κριθεί αναγκαίο θα απομακρυνθεί. Η αξιολόγηση του περιεχομένου που έχει δημοσιευτεί από άλλους χρήστες καθώς και η χρήση αυτού του περιεχομένου σαν πληροφορία υπάγεται στην αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί το site ως υπεύθυνο για την ορθότητα και την χρησιμότητά του.
  8. Ασφάλεια :Η ιστοσελίδα planc.gr  λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να διασφαλίσει τις υπηρεσίες που προσφέρει πλην όμως με  δεδομένη την ευρύτητα και την φύση του Διαδικτύου δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη των σελίδων και την χρήση των υπηρεσιών του.
  1. Προσωπικά δεδομένα:

Η ιστοσελίδα planc.gr  δεσμεύεται ότι ta προσωπικά δεδομένα που οι χρήστες θα χορηγούν σε αυτήν με την συναίνεση τους θα χρησιμοποιούνται κατά τρόπο σύμφωνο  με την κρατούσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με γνώμονα και αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στους χρήστες ή προκειμένου να εξακριβώσει τις ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών ούτως ώστε να προχωράει στις απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις που θα τους ικανοποιούν.

10.Μεταβατικές διατάξεις :

Η μη άσκηση από την δικαιούχο οποιουδήποτε δικαιώματος εξουσίας ή δικαιώματος αποζημιώσεως, που απορρέουν από το νόμο δεν ισοδυναμεί σε καμία περίπτωση με παραίτηση από το δικαίωμα αυτό. Οι παρόντες όροι διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε διαφοράς θα είναι τα καθ’ ύλην ελληνικά δικαστήρια. Η δικαιούχος, ωστόσο, έχει το δικαίωμα να παραιτηθεί από την παρούσα διάταξη και να εφαρμόσει ή και να ερμηνεύσει τους παρόντες όρους σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας του χρήστη, και να υπαγάγει τις οποιεσδήποτε διαφορές ή/και στη δικαιοδοσία της χώρας του χρήστη.

ΠΡΟΣΟΧΗ Συνέπειες: Η χρήση, αναδημοσίευση, κυκλοφορία κλπ ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, ακόμη και μελλοντικό, εκμετάλλευση των στοιχείων χωρίς την άδεια της δικαιούχου επισύρει σωρεία αστικών και ποινικών κυρώσεων, ιδίως εκ του νόμου 2121/1993 “περί πνευματικής ιδιοκτησίας”, του Π.Κ., και του άρθρου 60 του Α.Κ., καθώς και άλλων ειδικότερων νόμων

Το δικό σας e-shop τώρα μόνο με 499€Ξεκινήστε να πουλάτε άμεσα στο ίντερνετ!
Γεια σας!

Πραγματοποιήστε την εγγραφή σας στο newsletter μας για να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα προσφορές & νέα!